N5

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/6/25

Bài 1 Tiếng Nhật cho mọi người 「みんなの日本語」

この記事では、日本語の最も基本的な文型を勉強します。Trong bài viết này, chúng tôi  hãy xem xét cứu các mẫu câu cơ bản nhất của tiếng Nhật.

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2020/6/14

Bài 2 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級2課 文法解説】

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về đại từ chỉ định trong tiếng Nhật,これ、それ、あれ、この、その、あの。

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/7/9

Bài 3 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級3課 文法解説】

お国はどちらですか。家はどちらですか。あなたの時計はどこの時計ですか。あなたの時計は日本のですか。あなたの時計はいくらですか。 Quê bạn ở đâu? Nhà bạn ở đâu? Đồng hò bạn là thương hiệu gì? Đồng hò bạn là được sản xuất ở Nhật bản phải không? Đồng hò bạn bao nhiêu tiền?

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/7/15

Bài 5 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級5課 文法解説】

日曜日どこへ行きますか。なにでスーパーへ行きますか。だれとスーパーへ行きますか。昨日どこへ行きましたか。誕生日は何月何日ですか。Chủ nhật bạn đã đi đâu? Bạn đi siêu thị bằng gì? Bạn đi siêu thị với ai? Hôm qua bạn đi đâu? Sinh nhật bạn là ngày mấy tháng mấy? 

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/6/25

Bài 7 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級 7課 文法解説】

もう晩ご飯を食べましたか。なにでご飯を食べましたか。去年何をもらいましたか。あ母さんに何をあげましたか。「 Cám ơn 」は日本語でなんですか。 Bạn đã ăn tối chưa? Bạn dã ăn cơm bằng gì? Năm trước bạn nhận được gì? Bạn cho mệ gì? 

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/8/20

Bài 8 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級 8課 文法解説】

このページでは、日本語の形容詞の使い方を勉強しましょう。 Chúng ta hãy xem xét cách sử dụng tính từ tiếng Nhật.

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/7/29

Bài 9 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級 9課 文法解説】

お母さんは料理が上手ですか。どんなスポーツが好きですか。今晩約束がありますか。漢字がわかりますか。どうして日本語を勉強しますか。Mẹ em nấu ăn giỏi không? Em thích môn thể thao nào? Tối này em có hẹn không? Em biết bao nhiêu chữ Hán? Tại sao em học tiếng Nhật?