N4 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

Bài 33 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 2【みんなの日本語 初級二級 33課 文法解説】

あそこに書いてある字は、なんと呼びますか。禁煙はどういう意味ですか。Những chữ cái được viết ở đó là gì? 禁煙(Hút thuốc) có nghĩa là gì?

この課でわたしたちは、日本語の命令文や禁止文を勉強します。Trong bài học này, chúng ta nghiên cứu các mệnh lệnh và lệnh cấm của  tiếng Nhật.

急げ。

Nhanh lên !

命令形 Thể mệnh lệnh.

触るな。

Đừng chạm vào nó.

禁止形  Thể cấm chỉ

Khi nào sử dụng Thể mệnh lệnh hoạc Thể cấm chỉ?

1.目上の者が目下に命令 Khi cấp trên ra lệnh cấp dưới.

Nhưng đó là một biểu hiện rất nghiêm ngặt. Không sử dụng nó trong công ty hoặc cuộc sống bình thường.

2. 喧嘩のとき Khi chiến đấu

Điều này thường được sử dụng trong chiến đấu. Tuy nhiên, tôi không khuyên bạn nên sử dụng nó.

3.緊急のとき Trong trường hợp khẩn cấp

Nó được sử dụng khi cuộc sống nguy hiểm và trong trường hợp khẩn cấp.「いそげ」

4.情報を説明したり伝えたりするときKhi giải thích hoặc truyền đạt thông tin

一番使う Cách sử dụng này thường được sử dụng.

あるマーク 看板 交通表記 Một số nhãn hiệu, biển báo, biển báo giao thông

これはどういう意味ですか。Điều này có nghĩa là gì?

右に曲がるなと言う意味です。Nó có nghĩa là bạn không nên rẽ sang phải.

意味を説明する時はきつい言い方ではない。Khi giải thích ý nghĩa trong cách sử dụng này, nó không nghiêm trọng.

 

立入禁止は入るなという意味です。

"Tachiirikinshi" có nghĩa là bạn  đừng nhập.

この言い方は何も問題ない。優しい人でも使う。Không có gì sai với biểu hiện này. Biểu hiện này cũng được sử dụng bởi những người nhẹ.

=入ってはいけないという意味です。 ý nghĩa giống nhau.

ミラーさんは来週大阪へ出張すると言っていました。

Ông Miller nói rằng ông sẽ tới Osaka vào tuần tới.

 

と言いました

と言っていました。

Sự khác biệt giữa hai là gì?

 

〜と言っていました。情報を伝える。伝言を残す。Truyền đạt thông tin. Để lại tin nhắn.

〜と言いました。相手がなにか言ったときに広く使える Nó có thể được sử dụng rộng rãi khi người khác nói điều gì đó

今なんと言いましたか。

× 今なんと行っていましたか。← 伝言ではないから Bởi vì nó không phải là một tin nhắn

-N4, Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người